Jul 12, 02 / Jul 27, 18 05:00 UTC
Start a new life

شاید شروع یک زندگی جدید یعنی شروع یک فرصت جدید باشد برای بهتر زندگی کردن. به امید دیدار در ASGARDIA

Perhaps starting a new life means starting a new opportunity to live better. Hoping to meet in ASGARDIA

Jul 12, 02 / Jul 27, 18 23:50 UTC
سلام و درود متن زیبا و تصویر زیبا، همگی نشان از درون زیبای شما دارد. امیدوارم در این شهر فضایی، به فرصتهای چدیدی دست پیدا کنیم.
Jul 17, 02 / Aug 1, 18 15:24 UTC
سپاس.یک فرد خوب تمام دیدش به اطراف خوبه.و این نشان خوبی شما رو میرسونه.
Aug 19, 02 / Aug 31, 18 11:03 UTC
Wishing all best of luck !👍