Pis 18, 03 / Feb 15, 19 08:32 UTC
World

The world is full of mysteries.

A secret of this world

Yourself is

Cap 05, 02 / Dec 7, 18 10:34 UTC
Just life

Just life

Sco 04, 02 / Sep 13, 18 16:35 UTC
Color and life

Living is a color canvas page.

You are like a color.

What is your role on this color canvas page?

زندگی یک صفحه بوم رنگ است.
شما مثل یک رنگ هستید
نقش شما در این صفحه بوم رنگی چیست؟

Vir 24, 02 / Aug 8, 18 04:01 UTC
Look good

ببین.اطراف را خوب ببین. جهان در نگاه تو است.فرق بین دیدن را درک کن،

خوب یا بد؟

انتخاب فقط به وسیله خودت انجام میشود.

Look, look good. The world is in your sight. Understand the perspective between seeing,

?good or bad ...

Lib 26, 02 / Sep 7, 18 04:09 UTC
Thanks
Lib 19, 02 / Aug 31, 18 10:58 UTC
👍👏👏👏👏👏👏
Vir 17, 02 / Aug 1, 18 15:43 UTC
A new move for a new life

جاده زندگی پیچ و خم های زیادی داره.شاید بعضی وقتها رد کردن این پیچ و خم جاده زندگی پر از دردسر باشه اما وقتی تموم شد از بالا بهش نگاه کن.....

قطعاً لذت خواهی برد

The road has a lot of twists and turns. Sometimes ...

Vir 12, 02 / Jul 27, 18 05:00 UTC
Start a new life

شاید شروع یک زندگی جدید یعنی شروع یک فرصت جدید باشد برای بهتر زندگی کردن. به امید دیدار در ASGARDIA

Perhaps starting a new life means starting a new opportunity to live better. Hoping to meet in ASGARDIA

Lib 19, 02 / Aug 31, 18 11:03 UTC
Wishing all best of luck !👍
Vir 17, 02 / Aug 1, 18 15:24 UTC
سپاس.یک فرد خوب تمام دیدش به اطراف خوبه.و این نشان خوبی شما رو میرسونه.
Vir 12, 02 / Jul 27, 18 23:50 UTC
سلام و درود متن زیبا و تصویر زیبا، همگی نشان از درون زیبای شما دارد. امیدوارم در این شهر فضایی، به فرصتهای چدیدی دست پیدا کنیم.
Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends