Aug 10, 02 / Aug 22, 18 23:51 UTC

به امید فردای بهتر برای نسل بشر. ساختن جای بهتر ، که اولین قدم برای آن از خود هر نفر و از دیدگاه ونگرش سرچشمه نیگیرد.

To make a better place for you and for me for the human race

Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends