Pis 00, 02 / Jan 28, 18 21:12 UTC
ترجمه همزمان

درود

همانطور که میدانید ازگاردیا از افراد با زبانهای مختلف تشکیل شده است. درست است که میتونیم زبانی رسمی برای ازگاردیا ایجاد و یا انتخاب کنیم اما باید توجه داشت که بهتر است که بر روی سرمایه گذاری بر روی دستگاه مترجم همزمان بیشتر فکر کنیم.

...
Pis 00, 02 / Jan 28, 18 21:23 UTC
interesting!
Pis 00, 02 / Jan 28, 18 20:55 UTC
چرا ازگاردیا را دوست دارم؟

درود

من یک پژوهشگر و محقق آماتور هستم که سعی میکنم نتیجه تحقیقات خودم رو در اینجا برای نسلهای آینده قرار بدم.

اعتقاد دارم که انسانها برای نجات نسل خود نیاز دارند تا هر چه سریعتر اقدام به کلونایزیشن فضا در قالب کلونیهای ساکن در ...

Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends