Jul 19, 02 / Aug 3, 18 07:01 UTC

با توجه به حضور مردم از فرهنگهای مختلف در این کشور، نیازمند حضور قویتر هستیم. در دموکراسی ها حجم مشارکت گروه ها و افراد تعیین کننده قدرت آنهاست.

من در خودم توانایی لازم برای همراهی و همکاری در ساختن دنیایی نو را می بینم.

معتقدم ...

Asg 9, 02 / Jun 26, 18 13:26 UTC
آسگاردیایی ها در جستجوی چه هستند؟

فضا یا عدالت؟


از زمانی که شناخت از خود حاصل می شود، میل به عدالت نیز همراه آن متولد می گردد.

انسان موجودی اجتماعی است و شالوده اساسی یک جامعه اعتماد است. اعتماد از عدالت تغذیه نموده و ...

با توجه به حضور مردم از فرهنگهای مختلف در این کشور، نیازمند حضور قویتر هستیم. در دموکراسی ها حجم مشارکت گروه ها و افراد تعیین کننده قدرت آنهاست. من در خودم  توانایی لازم برای همراهی و همکاری در ساختن دنیایی نو را می بینم. معتقدم باید با حضور فعال تر ...
Add Friend
Request sent
Accept friend request
You are friends