این جمعه دوازدهم اکتوبر، برابر است با دومین سالگرد تاسیس ازگاردیا و ما از اشتراک  تمامی ازگاردیایی ها در این جشن خوشحال خواهیم شد. یک عکس یا ویدیویی از خودتان را همراه با خوراکی مورد علاقه جشن تولد خود در شبکه اجتماعی به استراک بگذارید با استفاده از طریق ذیل:
#AsgardiaCakeDay2018