فرمان شماره 8

نمادهای ملی آسگاردیا

اوت 27, 0001 / سپتامبر 8, 2017

ایگور آشوربیلی اعلام کرد که تصمیمات نهایی در مورد نمادهای ملی آسگاردیا توسط مجلس آسگاردیا تصویب خواهد شد. نمادهای ملی موقت آسگاردیا انتخاب شدند.

...

فرمان شماره 8 / DECREE № 8

8 SEPTEMBER 2017 (27 AUGUST 0001), CORFU

با این فرمان, من به این ترتیب:

1. تصمیمات نهایی در مورد نمادهای ملی آسگاردیا توسط مجلس آسگاردیا پس از تشکیل آن مطابق با فصل هشتم، ماده 33 قانون اساسی آسگاردیا، تصویب خواهد شد.

2. برای مدتی موقت, نمادهای ملی موقتی آسگاردیاانتخاب شدند.

ضمیمه:

نمادهای ملی موقت آسگاردیا.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا