Jan 19, 17 / Aqu 19, 01 22:54 UTC

سانحه ساختمان پلاسکو  

برای بازماندگان سانحه آرزوی سلامتی و برای جانباختگان آرزوی آمرزش میکنم

Feb 4, 17 / Pis 07, 01 12:30 UTC

این نشست به نقد و بررسی ابعاد مدیریت ایمنی شهر با توجه به حادثه ساختمان پلاسکو می پردازد. برای اطلاعات بیشتر با ما در ادامه همراه باشید...

سخنرانان: – احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران موضوع سخن: طرح یکپارچه مدیریت ایمنی شهری – گیتی اعتماد؛ مدیر عامل مهندسین مشاور طرح و معماری و ...

برای مشاهده کامل خبر به لینک زیر مراجعه نمایید http://www.arel.ir/fa/News-View-5730.html

  Last edited by:  arelagahi arel (Asgardian)  on Feb 4, 17 / Pis 07, 01 12:30 UTC, Total number of edits: 1 time

Feb 4, 17 / Pis 07, 01 12:35 UTC

تراکم بالای مواد قابل اشتعال و نبود سیستم اطفاء حریق استاندارد مهمترین عوامل وقوع حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو بود. طبق ارزیابی‌های اولیه، ساختمان پلاسکو از یک سو دربردارنده مواد قابل اشتعال نظیر منسوجات و پوشاک و از سوی دیگر فاقد سیستم اطفاء حریق استاندارد بود. طبقات فوقانی ساختمان ابتدا دچار حریق شده و با توجه به اینکه این ساختمان دارای سازه فلزی یکپارچه بوده است، بر اثر حرارت، مقاومت وزنی خود را از دست داده است. طبقاتی که کانون حریق بوده نرم می شود و نمی تواند وزن طبقات فوقانی را تحمل کند. در این حادثه طبقات فوقانی روی طبقه ای که تحت تاثیر آتش با حرارت بسیار بالا بوده فرو ریخته و کل اسکلت نتوانسته وزن سازه های فرو ریخته را تحمل کند، بنابراین فروریزش کلی اتفاق افتاده است.

برای مشاهده کامل گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید http://www.arel.ir/fa/News-View-5656.html

Feb 4, 17 / Pis 07, 01 12:37 UTC

امروز شاهد دفن شدن نسلی از قهرمانان در خاکستر آتش بر افروخته از نادانیمان بودیم. شاهد دفن شدن ارزش های حقیقی پنهان در قلب هایی به عظمت واژه انسانیت در زیر آوار ارزشهایی دروغین. قهرمانانی که ارزش ها و اعتقاداتشان همه به یک چیز پیوند خورده است، واژه حقیقی انسانیت، انسانیت گمشده در ضد ارزشهای دنیای امروز، گمشده در تزویر، حرص و طمعمان. آنها که امروز مسببان این واقعه بودند غیر از خود ما نبودند. آنها واقعیت درونی تک تک ما در شرایطی مشابه هستند. به امید اندک بیداری در این تاریکی مطلق. تسلیت به حال و فردایمان که این قهرمانان حقیقی را از دست داده ایم.

من به دستان پر از تاول این طرف را می‌کنم خاموش وز لهیب آن روم از هوش ز آن دگر سو شعله برخیزد، به گردش دود تا سحرگاهان، که می‌داند که بود من شود نابود خفته‌اند این مهربان همسای‌گانم شاد در بستر صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر وای، آیا هیچ سر بر می‌کنند از خواب مهربان همسایگانم از پی امداد؟ سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد می‌کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد "مهدی اخوان ثالث"

تحریریه معماری آرل