فرمان شماره 11

11 SEPTEMBER 2017 (2 SEPTEMBER 0001), CORFU

با این فرمان، من به این ترتیب:

1. ایجاد بخش اداری دولت را مطابق با فصل 8، ماده 32، بند 9 از قانون اساسی اعلام می کنم.

2. نام Mikhail Spokoyny به عنوان رئیس دولت، Lena De Winne به عنوان معاون اداری و Alesya Fedorova به عنوان دبیر اجرایی دولت (CV ها محصور شده اند).

3. دستور رئیس دولت برای تهیه و ارائه برای تصویب من، در یک هفته، طرح ساختار نهادی دولت و بودجه پیش بینی شده برای سه ماهه چهارم سال 2017.

ایگور آشوربیلی,

رئیس کشور.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا