فرمان شماره 12

12 SEPTEMBER 2017 (3 SEPTEMBER 0001), CORFU

با این فرمان، من به این ترتیب:

1. کمیسیون مرکزی انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمان آسگاردیا در یک دوره شش ماهه از زمان تصویب قانون اساسی، مطابق با فصل 8 ماده 33 از قانون اساسی.

2. مدیریت رئیس کشور برای ارائه کمک جامع به CEC در برگزاری انتخابات برای پارلمان آسگاردیا.

ایگور آشوربیلی,

رئیس کشور.

...

دوستار شما, فاطمه قدرتی

نماینده و کاندیدای ایران در آسگاردیا