Fatemeh ghodrati, D11 Government Candidate.

______

آئین نامه

دور نهایی اولین انتخابات پارلمانی آسگاردیا

معرفی

مدیریت آسگاردیا و کمیسیون مرکزی انتخابات از همه تشکر می کند،
به عنوان یک کاندید در پارلمان آسگاردیا و همه کسانی که در رای گیری در انتخابات شرکت کردند.برپایه آرا مقدماتی، دوره ای از اولین انتخابات پارلمانی آسگاردیا سازماندهی خواهد شد و رأی ها شمارش خواهند شد.

برای اولین انتخابات، کمیسیون مرکزی انتخابات تصمیم گرفت اجازه مشارکت برای همه کسانی که کاندید هستند وقادر به پرداخت هزینه ثبت نام به هر دلیل (چه به علت محدودیت های زمان و یامحدودیت های لجستیک)نیستند دهد. با این حال، تصویب مجلس برای تبدیل شدن به یک عضو پارلمان تنها زمانی امکان پذیر است که تعداد آراء مورد نیاز دریافت شود و هزینه ثبت نام پرداخت شودقبل از 1 آوریل 2018 (7 آوریل 0002 توسط تقویم آسگاردیا).

1. در هر منطقه، لیست نامزدها به دو قسمت تقسیم می شود. بخش اول شاملتمام کاندیداهایی می‌شود که تمام اطلاعات مورد نیاز را در فرم درخواست پر کرده و هزینه ثابت نام را پرداخت کرده اند قبل از نیمه شب 28 فوریه 2018 (3 مارس 0002). بخش دوم متشکل از کاندیداهایی که تمام اطلاعات مورد نیاز ثبت نام را ارائه کرده اندضمانت نامه پرداخت را قبل از نیمه شب در تاریخ 9 مارس 2018 (12 مارس 0002) ارسال کنند و متعهد به پرداخت تا 1 آوریل 2018 (7 آوریل 0002) شوند.

2. در هر بخش، ترتیب کاندیداهایی که در صفحه رای گیری ذکر شده است، با نتایج اولیه آنها تعیین می شود. بیشترین آرا در هر بخش از لیست، در بالای صفحه قرار می گیرند.

3. در صورتی که دو کاندیدا دارای همان تعداد آراء در دور مقدماتی باشند، و هر دو آنها هزینه ثبت نام را پرداخت کنند. تعداد آرا در دور مقدماتی، به حساب برنده گرفته می شود.


4. هر آسگاردیایی دارای حق رای دادن در هر منطقه انتخاباتی می باشد، زیرا کاندیداهای زیادی در منطقه مربوطه صندلی دارند.

5. دادن رای فقط به صورت مستقیم انجام می شود (شخصا). شما مجاز به دادن رای خود به دیگر آسگاردیایی ها نیستید یا برای رای دادن در نام او خانم/آقا.

6. رای دادن برای ناشناس بودن پیش فرض تنظیم شده است. با این حال، اگر یک آسگاردیایی دوست داشته باشد کاندیدا(های) پارلمان بدانند آن آقا/خانم را که به آنها رای دادند، یک علامت باید درصفحه رای گیری منحصرا در مقابل نام هر کاندیدایی قرار گیرد - "من می خواهم رأی من برای کاندید قابل دیدن باشد".

7. فقط اعضای کمیسیون شمارش و حسابرسان به فایل های رای گیری دسترسی دارند.

8. فهرست اعضای پارلمان برپایه نتایج رای گیری در دوره 1-9 مارس 2018 (12 تا 12 مارس 0002)، تا 1 آوریل 2018 (7 آوریل 0002) تعیین خواهد شد.

9. لیست نهایی اعضای پارلمان بعد از جلسات شخصی با هر یک از آنها اعلام خواهد شد. تایید اطلاعات پروفایل بر اساس مدارک شخصی، وتاییدیه پرداخت هزینه ثبت نام.

10. برای کسانی که در انتخابات برنده شدند و هزینه ثبت نام را پرداخت کردند، یا یک ضمانت نامه ارائه دادند
با توجه به نمونه متصل شده، یک سفر اکونومی کلاس به وین و محل اقامت،برای اولین جلسه، توسط آسگاردیا پرداخت خواهد شد.

11. برای کسانی که به هر دلیلی قادر به مسافرت نیستند یا برای کسانی که به دلایلی قادر به پرداخت به موقع هزینه ثبت نام نیستند کمیسیون مرکزی انتخابات، CEC، توافقنامه ویژه ای را برای تأخیر پرداخت هزینه ثبت نام به صورت case-case دارد. برای درخواست توافقنامه لطفا
به ایمیل Director@asgardia.space بنویسید. اطمینان حاصل کنید که در subject line موضوعات زیر را وارد کنید: انتخابات به پارلمان. منطقه XX، نام و نام خانوادگی.


12. تمام مسائل مربوط به بیمه مدیکال برای مسافرت، پشتیبانی ویزای اتریش و غیره، تنها بعد از 1 آوریل 2018 (7 آوریل، 0002) آورده می شود، بعد از آنکه نتایج رای گیری در فرمانی توسط رئیس کشور منتشر شود.


آسگاردیا حق اجرا، ذخیره و بررسی پرونده قضایی بین المللی را برای هرکس که در انتخابات برنده شود، دارد. توافقنامه برای بررسی سابقه کیفری باید توسط خود اعضای پارلمان بعد از اعلامنتایج انتخابات پارلمان به صورت رسمی ارائه شود. الزامی است که هراعضای پارلمان آسگاردیا باید یک بیانیه رسمی که تاریخ صدور آن از دو هفته بیشتر نباشد و توسط مقامات مربوط کشور محل اقامت صادر شده باشد که او خانم/آقارکورد جنایی ندارد ارائه دهند. هر عضو منتخب پارلمان بایستی یک بیانیه را امضا کند که او خانم/آقادر حال حاضر به هر جرم در هر جایی در جهان متهم نشده است و موضوعی در یک تحقیقات جنایی نیست. یک رکورد تمیز برای عضویت در پارلمان آسگاردیا الزامی می باشد.


تصویب توسط رئیس کمیته مرکزی انتخابات:
مارکوس فون گرونباخ

دوستار شما، فاطمه قدرتی، کاندیدای دولت، منطقه انتخاباتی 11.