Bobtheslob

View Profile
Recent posts
Citizenship fee is wrong, and you know it.
Feb 13, 03 / Feb 10, 19 03:00 UTC
Re:(PLSFA)Prevent Legacy Systems For Asgardia
Feb 13, 03 / Feb 10, 19 02:58 UTC
Re:Educational system and vision
Feb 11, 03 / Feb 8, 19 07:51 UTC
Delete spam accounts..?
Dec 6, 02 / Dec 8, 18 21:59 UTC
Re:Are you listening?
Dec 6, 02 / Dec 8, 18 21:53 UTC
Re:Contributing to Asgardia
Dec 6, 02 / Dec 8, 18 21:46 UTC
Re:Gravity Tech
Dec 6, 02 / Dec 8, 18 21:35 UTC
Are you listening?
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:31 UTC
Re:Job/Volunteer Board
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:28 UTC
Participation/ work
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:27 UTC
Maybe, it's not working..
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:22 UTC
Re:noosphere..
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:17 UTC
Re:Contributing to Asgardia
Nov 25, 02 / Nov 29, 18 01:15 UTC
Re:!!!!!! feedback: .. !!!!!!!
Jul 25, 02 / Aug 9, 18 04:47 UTC